Веселина Райнова

Веселина Райнова
ЛОГОПЕД И ПЕДАГОГ

● Висше образование – степен Бакалавър, специалност Български език и история в РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе, с професионална квалификация – Учител по български език и учител по история.

● Висше образование – степен Магистър, специалност Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики в РУ „Ангел Кънчев” гр. Русе, с професионална квалификация – социален педагог.

● Висше образование – степен Магистър, специалност Специална педагогика – Логопедия в ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен, с професионална квалификация – Логопед. Учител на деца с езиково- говорни нарушения.

Запазете час
Релин Курдова Логопед Русе

Релин Курдова
ЛОГОПЕД

Дипломи за владеене на чужди езици:
немски, английски и турски на високо ниво (С1)

 

Медицински университет “Проф. д-р Праскев Стоянов” гр. Варна – степен Бакалавър, специалност Логопедия.

 

Студентски стаж в “Логопедичен център” – гр. Варна.

Студентски стаж в психиатрична клиника – УМБАЛ “Св. Марина” – гр. Варна.

Студентски стаж в “Логопедични центрове Медика” – гр. Русе.

Запазете час

Катина Денева
ПСИХОЛОГ И ЛОГОПЕД

Основател на „Логоленд“

Психолог и логопед: Детско-юношеско, индивидуално и семейно консултиране. С опит в работата с деца с различни говорни, езикови и поведенчески нарушения и с разстройства в психичното развитие. Работи с деца, юноши и възрастни за тяхното психично и интелектуално развитие.

Консултира двойки и семейства по въпроси, свързани с междуличностните взаимоотношения.

 

Образование

Доктор по Педагогическа и възрастова психология – ВТУ ”Св.св. Кирил и Методий”
Магистър логопед – СУ “Св.Климент Охридски”
Магистър психолог – ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”
Завършила : СУ ”Св.Климент Охридски” –  “социални дейности”, бакалавър
Защита на дипломна работа на тема “Мотивация за работа с деца с девиантно поведение” под ръководството на доц.д-р Георги Петров
СУ ”Св.Климент Охридски” – “логопедия”, магистър, под ръководството на доц.д-р Нели Василева и доц.дпн Цветанка Ценова
Защита на дипломна работа на тема “Специфики на логопедичната терапия при деца от аутистичния спектър”
ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” – психология, магистър
Защита на дипломна работа на тема “Мотивация за себереализация в юношеска възраст” под ръководството на проф. Кр.Йонкова

 

 

Квалификации

Kонсултант по когнитивно-поведенческа терапия.
Психодиахностика на когнитивните способности.
Психодиагностика на личността.
Умения за работа с деца с нарушения в развитието към Институт за психично здраве и развитие.
Консултант по фамилна терапия. Асоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия.

Запазете час