За нас

Стела Пасева – Основател и управител на „Логоленд“ ООД
Магистър специален педагог и логопед. С богат опит в областта на езиковата и речевата патология.
Има високи постижения в работата с деца с кохлеарни импланти, слухопротезирани деца и деца и възрастни с различни нарушения в говорното и езиково развитие като алалия, дислалия, дизартрия, ринолалия,  заекване и т.н.
Професионално консултиране на родители за постигане на оптимално езиково – говорно развитие на децата им.


logopediКатина Денева – Основател и управител на „Логоленд“ ООД
психолог и логопед
Детско-юношеско, индивидуално и семейно консултиране.
С опит в работата с деца с различни говорни, езикови и поведенчески нарушения и с разстройства в психичното развитие.
Работи с деца, юноши и възрастни за тяхното психично и интелектуално развитие.
Консултира двойки и семейства по въпроси, свързани с междуличностните взаимоотношения.
Образование:
Доктор по психология – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“
Доктор по Педагогическа и възрастова психология – ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”
Магистър логопед – СУ “Св.Климент Охридски”
Магистър психолог – ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”
Доктор по психология – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“
Квалификации:
Kонсултант по когнитивно-поведенческа терапия.
Психодиахностика на когнитивните способности.
Психодиагностика на личността.
Умения за работа с деца с нарушения в развитието към Институт за психично здраве и развитие
Консултант по фамилна терапия
Асоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия


Дияна Иванова – педагог и логопед
/10 годишен стаж с работа с деца/
Специалности:
Великотърновски Университет „Св. Св.Кирил и Методий” Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионална квалификация: Педагог, детски и начален учител
Квалификационен курс при НИОКСО – Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието: „Обучение на детски учители за работа в групите за задължител- на предучилищна подготовка”
Сертификат за завършено успешно обучение: „Интеграция на децата със специални образователни потреб- ности в масовата детска градина и работа с родителите им”
Сертификат за завършено успешно обучение: „Придобиване на социални и педагогически умения за работа в мултиетническа среда”
Удостоверение: „Мултисензорна програма за работа с деца със специални образователни потребности”
Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” Специалност: Специална педагогика Логопедия – магистър Професионална квалификация: Логопед


Веселина Станчева – педагог и логопед
● Висше образование – степен Бакалавър, специалност Български език и история в РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе, с професионална квалификация – Учител по български език и учител по история.
● Висше образование – степен Магистър, специалност Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики в РУ „Ангел Кънчев” гр. Русе, с професионална квалификация – социален педагог.
● Висше образование – степен Магистър, специалност Специална педагогика – Логопедия в ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен, с професионална квалификация – Логопед. Учител на деца с езиково- говорни нарушения.


Пламен Радев – логопед и психолог
● Завършил РУ ”Ангел Кънчев” – “Начална училищна педагогика с английски език”, бакалавър
● „Св.св.Кирил и Методий” – психология, магистър. Защитил дипломна работа на тема „Деца със синдром на хиперактивност и дефицит на внимание” под ръководството на проф. д-р Даниела Тасевска
● ШУ „Св. Константин Преславски – “Логопедия”, магистър.
• Студентски стаж в Дом за деца лишени от родителски грижи “Надежда” – Русе;
• Стаж в Детски център за психично здраве – Русе;
• Работил като доброволец към Сдружение „Дете и пространство”;

Ниво личен опит в насоченост Психодрама към Институт „Бернхард Ахтерберг”;
Oбучавал се в насоченост Приложна психоанализа към Сдружение „Дете и пространство” – София;
Завършил обучителен курс по Психодиагностика на личността.


Ани Димитрова – Специален педагог и логопед
● Великотърновски университет “ Св. Св. Кирил и Методий” Специалност: „История и география“-– магистър
● Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” Специалност: ● Специална педагогика – Логопедия – магистър
● Десет годишен стаж в системата на образованието.
● Богат педагогически опит  в групови и индивидуални методи за работа в дневни центрове и център за социална работа и интеграция  с деца и възрастни.

Онлайн психологични консултации – Катина Денева

Онлайн логопедични консултации и занятия – Стела Пасевa