logo1От месец септември 2015г. Логоленд ООД е изпълнител по проект „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”.
До момента специалистите от Логоленд са обследвали децата от пет детски градини в гр.Русе и са установили нарушения при 350 деца.
logo2След провежданата терапия при голяма част от децата речта е напълно коригирана, при други се отбелязва значително подобрение и терапевтичната работа с тях продължава. С една част от децата не е провеждана терапия, поради различни обстоятелства като преместване, отказ на родителите или преминаване на ресурсно подпомагане.
С оглед на установения голям брой деца с отклонения от правилния говор, препоръчваме на родителите да се обръщат към специалист преди детето да тръгне на училище. Своевременната терапия при говорни, езикови и поведенчески отклонения може да предотврати бъдещи затруднения на детето при изпълнение на учебните задачи и приобщаването му към групата от връстници. Такива затруднения могат да се дължат както на некоректното слухово възприемане и съответно експресивното възпроизвеждане на речта, така и на недобре развити логика, внимание и/или памет на детето.