logopediКатина Денева – Основател и управител на „Логоленд“ ООД.
П
сихолог и логопед: Детско-юношеско, индивидуално и семейно консултиране.С опит в работата с деца с различни говорни, езикови и поведенчески нарушения и с разстройства в психичното развитие.Работи с деца, юноши и възрастни за тяхното психично и интелектуално развитие.Консултира двойки и семейства по въпроси, свързани с междуличностните взаимоотношения.Образование:Доктор по психология – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“Доктор по Педагогическа и възрастова психология – ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”Магистър логопед – СУ “Св.Климент Охридски”Магистър психолог – ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”Доктор по психология – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий “Квалификации:Kонсултант по когнитивно-поведенческа терапия.Психодиахностика на когнитивните способности.Психодиагностика на личността.Умения за работа с деца с нарушения в развитието към Институт за психично здраве и развитиеКонсултант по фамилна терапияАсоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия


Веселина Станчева – педагог и логопед

● Висше образование – степен Бакалавър, специалност Български език и история в РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе, с професионална квалификация – Учител по български език и учител по история.

● Висше образование – степен Магистър, специалност Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики в РУ „Ангел Кънчев” гр. Русе, с професионална квалификация – социален педагог.

● Висше образование – степен Магистър, специалност Специална педагогика – Логопедия в ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен, с професионална квалификация – Логопед. Учител на деца с езиково- говорни нарушения.


Релин Курдова – логопед.

  • Дипломи за владеене на чужди езици:
    немски, английски и турски на високо ниво (С1)
  • Медицински университет “Проф. д-р Праскев Стоянов” гр. Варна – степен Бакалавър, специалност Логопедия.
  • Студентски стаж в “Логопедичен център” – гр. Варна.
  • Студентски стаж в психиатрижчна клиника – УМБАЛ “Св. Марина” – гр. Варна.
  • Студентски стаж в “Логопедични центрове Медика” – гр. Русе.

Дияна Иванова – педагог и логопед/10 годишен стаж с работа с деца/Специалности: Великотърновски Университет „Св. Св.Кирил и Методий” Предучилищна и начална училищна педагогикаПрофесионална квалификация: Педагог, детски и начален учителКвалификационен курс при НИОКСО – Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието: „Обучение на детски учители за работа в групите за задължител- на предучилищна подготовка”Сертификат за завършено успешно обучение: „Интеграция на децата със специални образователни потреб- ности в масовата детска градина и работа с родителите им”Сертификат за завършено успешно обучение: „Придобиване на социални и педагогически умения за работа в мултиетническа среда”Удостоверение: „Мултисензорна програма за работа с деца със специални образователни потребности”Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” Специалност: Специална педагогика Логопедия – магистър Професионална квалификация: Логопед


Зорница Светославова Казасова психолог – 12-годишен стаж в областта на социалните дейности, работа с деца и семейства в риск. Детско-юношеско индивидуално и семейно психологическо консултиране. Психологическо консултиране и рехабилитация на деца с девиантно поведение, психични разстройства, генерализирано разстройство на развитието, аутизъм, хиперкинетично разстройство, емоционални и поведенчески разстройства.

03.2022 г.  – до момента: Институт по фамилна терапия гр. София.
„ Системно консултиране на семейства, двойки и индивиди”                             

2018 – 2019 – Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра консулт“, София (България)

Квалификационен обучителен курс по психодиагностика:
Психодиагностика на когнитивни процеси

  • Психодиагностика на личността
  • Психодиагностика посредством проективни методики 2018 г. Агенция за социално подпомагане гр. Русе.

„Специализирано обучение на екипи от действащи социални услуги за работа с деца и семейства.”

2017 г. Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра консулт“, София (България)

Квалификационен обучителен курс по „Базови умения в психодинамичното интервю”

2016 – до момента МКБППМН гр. Русе                                                           Член на местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.
Корекционно-възпитателна дейност.

2016 г. Институт по социални дейности и практики гр. София обучителен курс „Резилианс без граници”

 

2015 г. „Каритас” Франция и РКО „Каритас” гр. Русе – Квалификационно обучение по проект: „Подсилване на компетенциите за защита и подпомагане на малолетни и непълнолетни в риск”

2015 – 2016 г. Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра консулт“, София (България)

Квалификационен обучителен курс „Личен опит“ в Когнитивно-поведенческата парадигма

2014 – 2016 г. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново (България)
Магистърска степен по Психология

2014 г. „Център за разрешаване на спорове“, София (България)

Сертифициращо обучение по Търговска медиация и възстановително правосъдие за непълнолетни”

2010 – 2014 г. Русенски Университет „Ангел Кънчев”
Бакалавърска степен по социална педагогика


Пламен Радев – логопед и психолог

● Завършил РУ ”Ангел Кънчев” – “Начална училищна педагогика с английски език”, бакалавър

● „Св.св.Кирил и Методий” – психология, магистър. Защитил дипломна работа на тема „Деца със синдром на хиперактивност и дефицит на внимание” под ръководството на проф. д-р Даниела Тасевска

● ШУ „Св. Константин Преславски – “Логопедия”, магистър.

• Студентски стаж в Дом за деца лишени от родителски грижи “Надежда” – Русе;

• Стаж в Детски център за психично здраве – Русе;

• Работил като доброволец към Сдружение „Дете и пространство”;

Ниво личен опит в насоченост Психодрама към Институт „Бернхард Ахтерберг”;Oбучавал се в насоченост Приложна психоанализа към Сдружение „Дете и пространство” – София;Завършил обучителен курс по Психодиагностика на личността.