Стела Станева Пасева
● Завършила Висше образование – степен  бакалавър , специализация логопедия в РУ „Ангел Кънчев” – Русе при доц. П. Коркинова и доц. В. Стамов – 1998г.
● Висше  образование – степен Магистър специален педагог в РУ „Ангел Кънчев” – Русе при проф. И Карагьозов, доц. П. Коркинова, доц. Кацарска – 2007г.
● Защитила пета ПКС специална педагогика в ДИУУ към СУ „СВ. Климент Охридски” София -2005г.
● Защитила четвърта ПКС специална педагогика в ДИУУ към СУ „СВ. Климент Охридски” София -2007г.
● Работи от 2003г до 2009г. в СДГ „Зора” Русе с деца в тежка патология.
Богат опит в работата с деца с алалия, анартрия, дизартрия, дислалии, заекване, ЗПР, аутизъм, синдром на Даун и т.н.
● От 2008г до 2012г. води упражнения по дисциплините Комуникативни нарушения и Работа с родителите на деца с увреждания във Факултет по кинезитерапия към РУ „ А. Кънчев” Русе
● Доказан опит в работата със слухопротезирани с кохлеарни импланти деца.
● Член на Национално сдружение на логопедите.
● Член на Европейски съвет по логопедия и фониатрия

Катина Силвиева Денева – логопед и психолог
● Завършила : СУ ”Св.Климент Охридски” –  “социални дейности”, бакалавър
● Защита на дипломна работа на тема “Мотивация за работа с деца с девиантно поведение” под ръководството на доц.д-р Георги Петров
● СУ ”Св.Климент Охридски” – “логопедия”, магистър, под ръководството на доц.д-р Нели Василева и доц.дпн Цветанка Ценова
● Защита на дипломна работа на тема “Специфики на логопедичната терапия при деца от аутистичния спектър”
● ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” – психология, магистър
● Защита на дипломна работа на тема “Мотивация за себереализация в юношеска възраст” под ръководството на проф. Кр.Йонкова