logopediКатина Денева – Основател и управител на „Логоленд“ ООД.
П
сихолог и логопед: Детско-юношеско, индивидуално и семейно консултиране.С опит в работата с деца с различни говорни, езикови и поведенчески нарушения и с разстройства в психичното развитие.Работи с деца, юноши и възрастни за тяхното психично и интелектуално развитие.Консултира двойки и семейства по въпроси, свързани с междуличностните взаимоотношения.Образование:Доктор по психология – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий“Доктор по Педагогическа и възрастова психология – ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”Магистър логопед – СУ “Св.Климент Охридски”Магистър психолог – ВТУ ”Св.св.Кирил и Методий”Доктор по психология – ВТУ “Св.св.Кирил и Методий “Квалификации:Kонсултант по когнитивно-поведенческа терапия.Психодиахностика на когнитивните способности.Психодиагностика на личността.Умения за работа с деца с нарушения в развитието към Институт за психично здраве и развитиеКонсултант по фамилна терапияАсоцииран член на Българска Асоциация по Фамилна Терапия


Дияна Иванова – педагог и логопед/10 годишен стаж с работа с деца/Специалности: Великотърновски Университет „Св. Св.Кирил и Методий” Предучилищна и начална училищна педагогикаПрофесионална квалификация: Педагог, детски и начален учителКвалификационен курс при НИОКСО – Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието: „Обучение на детски учители за работа в групите за задължител- на предучилищна подготовка”Сертификат за завършено успешно обучение: „Интеграция на децата със специални образователни потреб- ности в масовата детска градина и работа с родителите им”Сертификат за завършено успешно обучение: „Придобиване на социални и педагогически умения за работа в мултиетническа среда”Удостоверение: „Мултисензорна програма за работа с деца със специални образователни потребности”Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” Специалност: Специална педагогика Логопедия – магистър Професионална квалификация: Логопед


Веселина Станчева – педагог и логопед

● Висше образование – степен Бакалавър, специалност Български език и история в РУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе, с професионална квалификация – Учител по български език и учител по история.

● Висше образование – степен Магистър, специалност Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики в РУ „Ангел Кънчев” гр. Русе, с професионална квалификация – социален педагог.

● Висше образование – степен Магистър, специалност Специална педагогика – Логопедия в ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен, с професионална квалификация – Логопед. Учител на деца с езиково- говорни нарушения.


Пламен Радев – логопед и психолог

● Завършил РУ ”Ангел Кънчев” – “Начална училищна педагогика с английски език”, бакалавър

● „Св.св.Кирил и Методий” – психология, магистър. Защитил дипломна работа на тема „Деца със синдром на хиперактивност и дефицит на внимание” под ръководството на проф. д-р Даниела Тасевска

● ШУ „Св. Константин Преславски – “Логопедия”, магистър.

• Студентски стаж в Дом за деца лишени от родителски грижи “Надежда” – Русе;

• Стаж в Детски център за психично здраве – Русе;

• Работил като доброволец към Сдружение „Дете и пространство”;

Ниво личен опит в насоченост Психодрама към Институт „Бернхард Ахтерберг”;Oбучавал се в насоченост Приложна психоанализа към Сдружение „Дете и пространство” – София;Завършил обучителен курс по Психодиагностика на личността.


Ани Димитрова – Специален педагог и логопед

● Великотърновски университет “ Св. Св. Кирил и Методий” Специалност: „История и география“-– магистър

● Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски” Специалност: ● Специална педагогика – Логопедия – магистър

● Десет годишен стаж в системата на образованието.

● Богат педагогически опит  в групови и индивидуални методи за работа в дневни центрове и център за социална работа и интеграция  с деца и възрастни.


Релин Курдова – логопед.

  • Дипломи за владеене на чужди езици:
    немски, английски и турски на високо ниво (С1)
  • Медицински университет “Проф. д-р Праскев Стоянов” гр. Варна – степен Бакалавър, специалност Логопедия.
  • Студентски стаж в “Логопедичен център” – гр. Варна.
  • Студентски стаж в психиатрижчна клиника – УМБАЛ “Св. Марина” – гр. Варна.
  • Студентски стаж в “Логопедични центрове Медика” – гр. Русе.

Людмила Спасова – ШУ „Св. Константин Преславски – “Българска филология”, магистър, ШУ „Св. Константин Преславски – “Специална педагогика – Логопедия”, магистър.