Катина Силвиева Денева – логопед и психолог
● Завършила : СУ ”Св.Климент Охридски” –  “социални дейности”, бакалавър
● Защита на дипломна работа на тема “Мотивация за работа с деца с девиантно поведение” под ръководството на доц.д-р Георги Петров
● СУ ”Св.Климент Охридски” – “логопедия”, магистър, под ръководството на доц.д-р Нели Василева и доц.дпн Цветанка Ценова
● Защита на дипломна работа на тема “Специфики на логопедичната терапия при деца от аутистичния спектър”
● ВТУ”Св.св.Кирил и Методий” – психология, магистър
● Защита на дипломна работа на тема “Мотивация за себереализация в юношеска възраст” под ръководството на проф. Кр.Йонкова